Waadhoeke is sinds 1 januari 2018 een Nederlandse gemeente, die ontstond uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel (Menameradiel) en uit vier dorpen van de voormalige gemeente Littenseradeel (Littenseradiel). De gemeente telt ruim 46.000 inwoners (2018)

De naam verwijst naar de Waddenzee, omdat de gemeente in een hoek bij de Waddenzee ligt.[6] Eerder gebruikten de ambtelijke organisaties de werknaam Westergo, maar na de tweede stemronde werd de naam Waadhoeke verkozen boven Franeker en Nij-Westergo

De gemeente Waadhoeke bestaat uit 41 officiële kernen, met Franeker als hoofdplaats. In niet elke voormalige gemeente waren de Friese plaatsnamen de officiële, zo waren de officiële plaatsnamen in het Bildt en Franekeradeel de Nederlandse en in Littenseradeel en Menaldumadeel de Friese.


Gemeentelijke informatie

Wikipedia
Plaatselijke links
Het laatste nieuws
Video-kanalen
Google fotoalbum
GoogleMapsSocial media
 


Plaatsen en Buurtschappen
Toeristische informatie
Activiteiten
Natuur
Routes
Gemeente Waadhoeke

Wikipedia. Leden

Achlum Leden

Baijum Leden

Beetgum Leden

Beetgumermolen Leden

Berlikum Leden

Blessum Leden

Boer Leden

Boksum Leden

Deinum Leden

Dongjum Leden

Dronrijp Leden

Engelum Leden

Firdgum Leden

Franeker Leden

Herbaijum Leden

Hitzum Leden

Klooster-Lidlum Leden

Marssum Leden

Menaldum Leden

Minnertsga Leden

Oosterbierum Leden

Oudebildtzijl Leden

Peins Leden

Pietersbierum Leden

Ried Leden

Schalsum Leden

Schingen Leden

Sexbierum Leden

Sint Annaparochie Leden

Sint Jacobiparochie Leden

Slappeterp Leden

Spannum Leden

Tzum Leden

Tzummarum Leden

Vrouwenparochie Leden

Welsrijp Leden

Westhoek Leden

Wier Leden

Winsum Leden

Zweins Leden
BUURTSCHAPPEN
Arkens · Barrum · Bonkwerd · Dijkshoek · Doijum · Fatum · 't Heechhout · Holprijp · de Kampen · Kie · Kiesterzijl · Kingmatille · Klooster Anjum · Koehool · Koüm · Laakwerd · Lutjelollum · Meamert · Miedum · Nieuwebildtzijl · Nij Altoenae.Ritsumazijl · Roptazijl · Salverd · Skyldum · Sopsum · Tallum · Teetlum · Tolsum · Tritzum · Tjeppenboer · de Vlaren · Vrouwbuurtstermolen · War · Weakens · Westerein · Zwarte Haan


Gemeentelijke Informatie
Algemeen  internettips
Verkeer en Vervoer  
Fietspont Keimpetille
Verhalen - Sagen  
Wonder te Lidlum
Bodemvondsten  
Muntschat Tzummarum
Algemeen  internettips
VVV Drenthe
Bezienswaardigheden
Algemeen  internettips
Beschermde Dorps- en Stadsgezichten
Rijksbeschermd gezicht Achlum
Rijksbeschermd gezicht Dronrijp
Rijksbeschermd gezicht Marssum
Rijksbeschermd gezicht Oudebildtzijl
Rijksbeschermd gezicht Oude en Nieuwe Bildtdijken

Molens
Achlumer Molen
Arkens (molen)
Baijum -Windmotor
Heechhiem (Deinum) - Poldermolen
De Poelen Molen in Dronrijp
Kingmatille (windmolen) in Dronrijp
Hatsumermolen in Dronrijp
Fatum (windmolen)
Duivenhok (molen)
Vrouwbuurstermolen
Terpzigt, poldermolen in Marssum
De Kievit (Poldermolen in Menaldum)
De Rentmeester - Poldermolen in Menaldum
De Schalsumermolen
De Korenaar (Sexbierum)
Poldermolen Langwert. - nabij Winsum
Monumenten
Kerkje in Herbaijum
Camminghahuis in Franeker
Klaarkampster Weeshuis in Franeker
Poptaslot in Marssum
Poptagasthuis in Marssum
Liauckama State - Sexbierum
Rijksmonumenten in Waadhoeke
Stadhuis van Franeker uit 1591
Oorlogsmonumenten in Waadhoeke
Poorten
Stinspoort Groot Deersum
Verdedigingswerken
Stelling Koehool
   
   
   
   
   
 Provincie Drenthe
Monu8ment ter nagedachtenis aan Eise Eisinga
Algemeen  internettips
Excursies - Wandeltochten
De SeedyksterToer
Jabikspaad - Pelgrimsroute
Kunst & Cultuur
Algemeen  internettips
Kunstwerken
Astronomischuurwerk in Wier
Musea
Kaatsmuseum
Koninklijk Eise eisinga Planetarium - wiki
Museum Martena
Standbeelden
De Waadfisker (Koehool)
Religie
Algemeen  internettips
Kerken - Kloosters en Kapellen - kerktorens
Gertrudiskerk (Achlum)
Sint-Martinuskerk (Beetgum)
Koepelkerk (Berlikum)
Mariakerk (Blessum)
Hervormde Kerk - Boer
Mariakerk - Boer
Sint-Margaretakerk (Boksum)
Sint-Johannes de Doperkerk (Deinum)
Hervormde Kerk in Dongjum
Salviuskerk (Dronrijp)
Kerktoren van Firdgum
Martinikerk (Franeker)
Sint-Franciscuskerk (Franeker)
Kerk_van_Herbaijum
Kerk van Hitzum
Sint-Pontianuskerk (Marssum)
Kerk van Menaldum
Meinardskerk in Minnertsga
Sint-Joriskerk (Oosterbierum)
De kerk in Peins
De kerk in Ried
Sixtuskerk in Sexbierum
Van Harenskerk in Sint Annaparochie
De Groate Kerk - Sint Jacobiparochie
Kerk van Slappeterp
Kerk van Spannum
Johanneskerk (Tzum)
Sint-Martinuskerk (Tzummarum)
Kerk in Wier
Reginakerk in Zweins
   
   
   
   
   
Algemeen  internettips
Landschappen
Kwelderlandschap. zie ook
Natuurgebieden
Lân Roorda State
Noarderleech (kweldergebied)

Watergebieden - Waterwegen
Waddenzee
Franekervaart
Laakwerder Opvaart
Tzummervaart
van Harinxmakanaal
Spannumer Opvaart

Uitgaan
Algemeen  internettips
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fietsen internettips
Wandelen  internettips
Paardrijden   internettips
Watersport    internettips
   
   
   
   AKTIVITEITEN
vermeldingen zijn per plaats gerangschikt
  social media
@
.
     
 
EETGELEGENHEDEN
 
 
.
     
 
KUNST & CULTUUR
 
.
     
 
OVERNACHTINGEN
 
.
     
 
UITGAAN
   
 
.
     
 
VERHUUR
  
 
.
     
 
WELLNESS - BEAUTYSALONS
 
.
     
 
WINKELEN
 
.
     
 
REISORGANISATIES
 
.
     
 
BEDRIJVEN
 
.
     
 
Zoeken
Mail ons uw suggesties